Στόχοι | Όροι και Προϋποθέσεις | Επιστροφές | F.A.Q. |

Όροι και Προϋποθέσεις

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

1. Ο διαδικτυακός τόπος www.alfakatsifa.gr ανήκει στην ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΦΕΔΩΝ & ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» που εδρεύει στη Φαλάνη Λάρισας (7ο χλμ. Λάρισας – Φαλάνης), ΑΦΜ 094388745 Α΄ ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ, Αρ.Μ.Α.Ε. 41566/31/Β/98/38, Αρ.Γ.Ε.Μ.Η. 026558240000 και Αριθμό Μητρώου Προμηθευτών του άρθρου 4 Ν. 2251/94 835/12. Ο εν λόγω διαδικτυακός τόπος προσφέρει τεχνολογικά προηγμένες υπηρεσίες και εφαρμογές σε όλους (εφεξής, χρήστης/επισκέπτης) υπό τους παρακάτω όρους χρήσης. Οι όροι αυτοί μαζί με τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος αποτελούν ενιαίο σύνολο. Ο χρήστης/επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά όλους τους όρους χρήσης και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των ιστοσελίδων/υπηρεσιών τους μόνον εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.

2. Τα δικαιώματα επί του περιεχομένου (λ.χ. προγράμματα, πληροφορίες, δεδομένα) του διαδικτυακού τόπου προστατεύονται από Ελληνικούς, Κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής/διανοητικής ιδιοκτησίας. Τα ονόματα, λογότυπα, εικόνες και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΣ ΑΒΕΕ είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΣ ΑΒΕΕ και προστατεύονται από τους ελληνικούς και κοινοτικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων, πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού. 

3. Η ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΣ ΑΒΕΕ καταβάλλει κάθε προσπάθεια έτσι ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στο διαδικτυακό τόπο να είναι κατά το δυνατόν ακριβή και αληθή, δεν φέρει, όμως, καμία ευθύνη για την αξιοπιστία, πληρότητα ή επικαιρότητα τους. Η ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΣ ΑΒΕΕ παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις) και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω των διαδικτυακών τόπων «ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΧΟΥΝ» και χωρίς κανενός είδους εγγύηση. Σε καμία περίπτωση η ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΣ ΑΒΕΕ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή/και ποινικής, φύσης ούτε για τυχόν οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική) από επισκέπτες/χρήστες αυτού του διαδικτυακού τόπου. Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο αποτελούν μία προσφορά προς τον χρήστη/επισκέπτη του διαδικτυακού τόπου της ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΣ ΑΒΕΕ και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του διαδικτύου.

4. Η χρήση του διαδικτυακού τόπου www.alfakatsifa.gr πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο χρήστης/επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου υποχρεούται να τους χρησιμοποιεί σύμφωνα με το νόμο, και τους παρόντες όρους χρήσης. Ο χρήστης/επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου πρέπει να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία και να επηρεάσουν αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου και της ιδίας της ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΣ ΑΒΕΕ.

5. Ο διαδικτυακός τόπος www.alfakatsifa.gr ενδέχεται να εμπεριέχει παραπομπές (συνδέσμους) σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων μόνο προς πληροφόρηση, για τους οποίους η ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΣ ΑΒΕΕ δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους ή για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς οι χρήστες/επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου της ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΣ ΑΒΕΕ αποκτούν πρόσβαση σε αυτές με δική τους ευθύνη.

6. Η ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΣ ΑΒΕΕ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου του, παρόλο που δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες των διακομιστών (servers) θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία.

7. Η ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΣ ΑΒΕΕ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου www.alfakatsifa.gr, καθώς και τους όρους χρήσης αυτών, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω του κάθε διαδικτυακού της τόπου.

8. Δεδομένης της μορφής του Διαδικτύου, η ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΣ ΑΒΕΕ, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε μορφή ζημίας υποστεί ο χρήστης/επισκέπτης της ιστοσελίδας, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του διαδικτυακού τόπου www.alfakatsifa.gr. Επίσης, η ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΣ ΑΒΕΕ δεν εγγυάται ότι κάθε σχετικός μ' αυτόν διαδικτυακός τόπος ή οι διακομιστές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών/επισκεπτών, δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά, όπως δεν εγγυάται την ορθότητα, την πληρότητα ή τη διαθεσιμότητα των περιεχομένων, ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματα από τη χρήση τους.

9. Η χρήση/επίσκεψη του διαδικτυακού τόπου www.alfakatsifa.gr προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των περιγραφόμενων εδώ όρων χρήσης. Η πλοήγηση και παραμονή στον κάθε διαδικτυακό τόπο, συνιστά έμπρακτη αποδοχή των όρων.

10. Το παρόν και οι ειδικότεροι όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος αποτελούν ενιαίο σύνολο και τη συνολική συμφωνία μεταξύ της η ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΣ ΑΒΕΕ και του χρήστη/επισκέπτη της ιστοσελίδας www.alfakatsifa.gr και δεσμεύει μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση αυτών των όρων χρήσης δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αποτελεί μέρος αυτής της συμφωνίας αν δεν εκφράζεται εγγράφως και ενσωματωθεί στους όρους χρήσης. Τυχόν ακυρότητα κάποιου όρου δεν επιφέρει την ακυρότητα των υπολοίπων. Η μη ενάσκηση από την ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΣ ΑΒΕΕ των δικαιωμάτων της που απορρέουν από τους παρόντες όρους, δεν συνεπάγεται παραίτησή της από αυτά.

11. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα συμφωνία, αρμόδια ορίζονται τα καθ΄ύλη δικαστήρια της Λάρισας.


ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το e-shop είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης των προϊόντων μέσω του Διαδικτύου της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΦΕΔΩΝ & ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» που εδρεύει στη Φαλάνη Λάρισας (7ο χλμ. Λάρισας – Φαλάνης), ΑΦΜ 094388745 Α΄ ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ, Αρ.Μ.Α.Ε. 41566/31/Β/98/38, Αρ.Γ.Ε.Μ.Η. 026558240000 και Αριθμό Μητρώου Προμηθευτών του άρθρου 4 Ν. 2251/94 835/12. Η χρήση του e-shop διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, καθώς και από τους γενικούς όρους χρήσης της ιστοσελίδας, τους οποίους οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Η χρήση του e-shop προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών των όρων και προϋποθέσεων . Αν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς οφείλει να μην προβεί σε χρήση του e-shop.
1. Η «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» δικαιούται να τροποποιεί οποτεδήποτε, μονομερώς και χωρίς προειδοποίηση τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη, αναλαμβάνει όμως την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω από την ιστοσελίδα του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.
2. Τυχόν ακυρότητα κάποιου όρου του παρόντος δεν επιφέρει την ακυρότητα των υπολοίπων. Η μη ενάσκηση από την «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» των δικαιωμάτων της που απορρέουν από τους παρόντες όρους, δεν συνεπάγεται παραίτησή της από αυτά. H «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων όρων οφειλομένη σε λόγους ανωτέρας βίας.
3. Η «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» δεν ευθύνεται έναντι των πελατών/χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους (εκτός των περιπτώσεων επιστροφών που προβλέπονται πιο κάτω).
4. Το e-shop παρέχει το περιεχόμενο (πληροφορίες, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του δικτυακού τόπου «όπως ακριβώς έχουν». Σε καμία περίπτωση η «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή σωρευτικά, συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κτλ) από επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή τη χρήση του διαδικτυακού τόπου, ή σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή πληροφοριών που διατίθενται απ΄αυτόν ή από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα, υπηρεσίες ή πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ
Το ηλεκτρονικό κατάστημα της «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» κάνει δεκτές παραγγελίες εντός του ελλαδικού χώρου. Απευθύνεται σε πελάτες λιανικής. Αν είστε επιχείρηση και επιθυμείτε να προμηθευτείτε χονδρικώς τα προϊόντα της «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΣ Α.Β.Ε.Ε.», επικοινωνήστε στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
Το ηλεκτρονικό κατάστημα της «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των πελατών περί της μη διαθεσιμότητάς τους. Σε περίπτωση που ένα προϊόν που παραγγείλατε δεν είναι διαθέσιμο η «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» θα επικοινωνήσει μαζί σας μέσω e-mail ή τηλεφώνου για να σας ενημερώσει για τον πιθανό χρόνο παράδοσης . Αν ο χρόνος παράδοσης δεν σας ικανοποιεί, έχετε τη δυνατότητα να ανακαλέσετε την παραγγελία σας ως προς το συγκεκριμένο προϊόν, ενώ η τυχόν υπόλοιπη παραγγελία σας θα εκτελεστεί κανονικά.
Αν για οποιονδήποτε άλλο λόγο, συμπεριλαμβανομένων και αυτών της ανωτέρας βίας, η παραγγελία σας παρουσιάζει πρόβλημα στην εκτέλεση ή στην παράδοσή της, η «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας μέσω e-mail ή τηλεφώνου.

ΤΙΜΕΣ
Οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων είναι οι τελικές (συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ). Το ηλεκτρονικό κατάστημα της «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών οποτεδήποτε χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Η αλλαγή τιμών πάντως δεν επηρεάζει παραγγελίες που έχουν ήδη γίνει.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Σε όλες τις σελίδες του www.alfakatsifa.gr στην αρχή της υπάρχει το κουμπί «ΕΙΣΟΔΟΣ ή ΕΓΓΡΑΦΗ». Πατώντας το κουμπί θα οδηγηθείτε σε μια σελίδα όπου σας δίνεται η δυνατότητα να δημιουργήσετε λογαριασμό ή να εισέλθετε στον λογαριασμό σας αν υπάρχει ήδη.
Για να δημιουργήσετε λογαριασμό συμπληρώστε τα στοιχεία σας (Όνομα, Επώνυμο, Διεύθυνση, Πόλη, ΤΚ, Email, Τηλέφωνο, Κινητό, Κωδικός, Επαλήθευση)
Προσοχή: Συμπληρώστε στη φόρμα εγγραφής νέου χρήστη τον ενεργό Email λογαριασμό σας διότι όλη η επικοινωνία μας, θα γίνεται μέσω του Email που έχετε δηλώσει κατά την εγγραφή σας. Επίσης σε περίπτωση απώλειας του συνθηματικού σας αυτό θα σας αποσταλεί εκεί.
Αφού συμπληρώσετε όλα τα στοιχεία σωστά πατήστε το κουμπί «Εγγραφή».

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Για να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας στην αρχή της κάθε σελίδας υπάρχει το κουμπί «ΕΙΣΟΔΟΣ ή ΕΓΓΡΑΦΗ». Πατώντας το κουμπί θα οδηγηθείτε σε μια σελίδα όπου σας δίνεται η δυνατότητα να εισέλθετε στον λογαριασμό σας. Στο πεδίο Email εισάγετε το Email σας και στο πεδίο Κωδικός εισάγετε τον κωδικό σας. Κάντε κλικ στο κουμπί «Είσοδος».
Αν τα στοιχεία που εισάγατε είναι σωστά θα οδηγηθείτε στην σελίδα διαχείρισης του λογαριασμού σας. Οποιαδήποτε στιγμή θελήσετε να μεταβείτε στη σελίδα διαχείρισης του λογαριασμού σας κάντε κλικ στο κουμπί «Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΟΥ» που υπάρχει στην αρχή της κάθε σελίδας.
Στη σελίδα διαχείρισης μπορείτε να δείτε την τρέχουσα παραγγελία σας (το καλάθι σας) και τα στοιχεία σας. Στην καρτέλα «Τα στοιχεία σας» βλέπετε το ονοματεπώνυμο / την διεύθυνση / και το Email σας. Δεξιά υπάρχει το κουμπί «Ο λογαριασμός μου». Κάνοντας κλικ στο κουμπί εμφανίζεται ένα μενού με 3 επιλογές:
· Τα Στοιχεία μου: Κάνοντας κλικ εδώ μπορείτε να δείτε και να τροποποιήσετε τα στοιχεία σας. Όταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές πατήστε το κουμπί «Ενημέρωση» για να ενημερωθούν τα στοιχεία σας.
· Οι Αγορές μου: Κάνοντας κλικ εδώ μπορείτε να δείτε τις αγορές που έχετε πραγματοποιήσει.
· Αποσύνδεση: Κάνοντας κλικ εδώ μπορείτε να αποσυνδεθείτε. Για την δική σας ασφάλεια σας συνιστούμε να κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης αφού αποσυνδεθείτε.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Σε όλες τις σελίδες του ηλεκτρονικού καταστήματος δίπλα σε κάθε προϊόν υπάρχει το κουμπί «Προσθήκη στο καλάθι» . Πλοηγηθείτε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και προσθέστε στο καλάθι σας τα προϊόντα που επιθυμείτε να αγοράσετε. Κάθε φορά που επιλέγετε ένα προϊόν, οδηγείστε στο καλάθι σας.
Για να συνεχίσετε τις αγορές σας επιλέξτε από τις κεντρικές κατηγορίες, αυτή που περιέχει το επόμενο είδος που ψάχνετε και προσθέστε το επίσης στο καλάθι σας. Όταν γεμίσετε το καλάθι σας με τα προϊόντα που θέλετε πατήστε το κουμπί «ολοκλήρωση παραγγελίας». Για να μπορέσετε να παραγγείλετε θα πρέπει να έχετε λογαριασμό χρήστη στο www.alfakatsifa.gr. Συμπληρώστε στη φόρμα το e-mail σας & το password που δηλώσατε κατά την εγγραφή σας και κάντε login.
Αν δεν έχετε λογαριασμό συμπληρώστε στη φόρμα εγγραφής νέου χρήστη τα στοιχεία σας (Όνομα, Επώνυμο, Διεύθυνση, Πόλη, ΤΚ, Email, Τηλέφωνο, Κινητό, Κωδικός, Επαλήθευση). Αφού συμπληρώσετε όλα τα στοιχεία σωστά πατήστε το κουμπί «Εγγραφή».
Προσοχή: Συμπληρώστε στη φόρμα εγγραφής νέου χρήστη τον ενεργό Email λογαριασμό σας διότι όλη η επικοινωνία μας, θα γίνεται μέσω του Email που έχετε δηλώσει κατά την εγγραφή σας. Επίσης σε περίπτωση απώλειας του συνθηματικού σας αυτό θα σας αποσταλεί εκεί.

Η παραγγελία ολοκληρώνεται σε 3 βήματα..
Στο 1ο βήμα σας δίνεται η δυνατότητα να επεξεργαστείτε την ποσότητα των προϊόντων σας και να αφαιρέσετε κάποιο από αυτά από το καλάθι σας πατώντας το εικονίδιο με το Χ.

Στο 2ο βήμα επιλέγετε τον Τρόπο αποστολής. Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε:
- να παραλάβετε τα προϊόντα που παραγγείλατε με την ACS courier. Στην περίπτωση αυτή θα εμφανισθούν στην οθόνη σας τα έξοδα αποστολής. Η παράδοση θα γίνει μέσα στις επόμενες 2-7 εργάσιμες ημέρες από την ημέρα που κάνατε την παραγγελία σας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (συμπεριλαμβανομένων αυτών της ανωτέρας βίας) και εφόσον προηγουμένως ενημερωθεί ο πελάτης, ο χρόνος παράδοσης μπορεί να παραταθεί.
- να παραλάβετε τα προϊόντα που παραγγείλατε από το υποκατάστημά μας στη Λάρισα (οδός 23ης Οκτωβρίου 40). Στην περίπτωση αυτή σας συμβουλεύουμε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά την επομένη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα που κάνατε την παραγγελία σας, για να ενημερωθείτε για την ακριβή ώρα που θα είναι η παραγγελία σας έτοιμη να σας παραδοθεί.

Στο 3ο βήμα επιλέγετε τον Τρόπο Πληρωμής. Εδώ σας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξετε να πληρώσετε με Αντικαταβολή, με Πιστωτική κάρτα ή με PayPal . Ανάλογα τι επιλέξετε σας «φορτώνει» και η αντίστοιχη φόρμα.
Για να ολοκληρώσετε την παραγγελία σας πατήστε το κουμπί «Αγορά».
Αν πληρώσετε μέσω πιστωτικής κάρτας, θα οδηγηθείτε στη σελίδα της τράπεζας Πειραιώς όπου θα συμπληρώσετε τα στοιχεία στη φόρμα που σας δίνετε. Όταν ολοκληρωθεί η πληρωμή θα οδηγηθείτε πίσω σε εμάς , θα σας εμφανίσει ένα μήνυμα επιτυχούς συναλλαγής και θα σας σταλεί ένα e-mail επιβεβαίωσης. Σε περίπτωση αποτυχίας της πληρωμής, θα οδηγηθείτε πίσω σε εμάς , θα σας εμφανίσει ένα μήνυμα ανεπιτυχούς συναλλαγής.
Σημειώστε ότι η κάρτα θα πρέπει να ανήκει στο πρόσωπο που έκανε την παραγγελία, διότι μόνο τότε θα μπορέσουμε να σας παραδώσουμε την παραγγελία. 
Αν πληρώσετε μέσω PayPal , θα οδηγηθείτε στη σελίδα της PayPal όπου θα συμπληρώσετε τα στοιχεία στη φόρμα που σας δίνεται. Όταν ολοκληρωθεί η πληρωμή θα οδηγηθείτε πίσω σε εμάς , θα σας εμφανίσει ένα μήνυμα επιτυχούς συναλλαγής και θα σας σταλεί ένα e-mail επιβεβαίωσης. Σε περίπτωση αποτυχίας της πληρωμής, θα οδηγηθείτε πίσω σε εμάς , θα σας εμφανίσει ένα μήνυμα ανεπιτυχούς συναλλαγής.
Αν επιλέξετε να πληρώσετε με αντικαταβολή, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας τηλεφωνικά την ίδια ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα που κάνατε την παραγγελία σας, κατά τις εργάσιμες ώρες για να επιβεβαιώσουμε την παραγγελία σας. Παρακαλούμε φροντίστε να είστε διαθέσιμοι στα τηλέφωνα που έχετε δηλώσει.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Για να παρακολουθήσετε σε πιο στάδιο βρίσκεται η παραγγελία σας πρέπει να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας. Για να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας στην αρχή της κάθε σελίδας υπάρχει το κουμπί «ΕΙΣΟΔΟΣ ή ΕΓΓΡΑΦΗ». Πατώντας το κουμπί θα οδηγηθείτε σε μια σελίδα όπου σας δίνεται η δυνατότητα να εισέλθετε στον λογαριασμό σας. Στο πεδίο Email εισάγετε το Email σας και στο πεδίο Κωδικός εισάγετε τον κωδικό σας. Κάντε κλικ στο κουμπί «Είσοδος».
Αν τα στοιχεία που εισάγατε είναι σωστά θα οδηγηθείτε στην σελίδα διαχείρισης του λογαριασμού σας.
Στην καρτέλα «Τα στοιχεία σας» βλέπετε το ονοματεπώνυμο / την διεύθυνση / και το Email σας. Δεξιά υπάρχει το κουμπί «Ο λογαριασμός μου». Κάνοντας κλικ στο κουμπί εμφανίζεται ένα μενού με 3 επιλογές. Κάνουμε κλικ στο κουμπί Οι Αγορές μου.
Εμφανίζεται ένα πλαίσιο στο οποίο φαίνονται όλες οι αγορές που έχετε πραγματοποιήσει. Κάθε αγορά δύναται να έχει ένα χαρακτηρισμό:
Σε επεξεργασία: Η παραγγελία σας επεξεργάζεται και θα σας αποσταλεί το συντομότερο δυνατόν.
Έχει αποσταλεί: Η παραγγελία σας έχει σταλεί.
Έχει ακυρωθεί: Η παραγγελία σας ακυρώθηκε είτε από εμάς είτε από εσάς.


ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες της «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε, αν επιθυμείτε, προσωπικά σας στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση κτλ) κατά κανόνα για να διεκπεραιώσουμε παραγγελίες σας ή να παράσχουμε τις υπηρεσίες μας. Η εταιρία μας συλλέγει και τηρεί αποκλειστικά και μόνο τα προσωπικά δεδομένα που εσείς της γνωστοποιείτε. Επιτρέπεται να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει της κείμενης νομοθεσίας και συγκεκριμένα το άρθρο 6(1β) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών τηρούνται από την «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» αποκλειστικά για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές σας μαζί μας και με σκοπό την ικανοποίηση των αιτημάτων σας, την εκτέλεση των συμβάσεων που θα συναφθούν μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος για την παροχή προϊόντων μας και τη συνακόλουθη υλοποίηση των συμβατικών υποχρεώσεων, στο πλαίσιο εκτέλεσης, τιμολόγησης και παράδοσης παραγγελιών. Με την υποβολή των δεδομένων σας, συγκατατίθεστε στην χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για αυτούς τους σκοπούς αποκλειστικά. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς, πλην των όσων περιγράφονται εδώ, εκτός αν λάβουμε την προηγούμενη άδειά σας, ή εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται ή επιτρέπεται από τον νόμο. Δικαιούστε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στο email [email protected].
Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν διαβιβάζονται ούτε ανακοινώνονται σε τρίτους, με εξαίρεση όπου προβλέπεται από τον νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές. Η διαβίβασή τους σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις γίνεται μόνο εφόσον εσείς το ζητήσετε (π.χ. αποστολή των προϊόντων με υπηρεσία ταχυμεταφοράς) αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά σας στοιχεία δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία. Τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται για όσο χρόνο διατηρείται η συναλλακτική μας σχέση και πέραν τούτου για όσο χρόνο υπάρχει σχετική έννομη υποχρέωσή μας από φορολογικές ή άλλες αρχές. 
Η «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» θα χειριστεί όλα τα προσωπικά δεδομένα που θα παράσχετε, με ασφάλεια και σύμφωνα με τον Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αλλά και του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.Η εταιρία μας εφαρμόζει κάθε εύλογο μέτρο τεχνικής και οργανωτικής ασφαλείας προκειμένου να προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα από απώλεια, κακή χρήση, μεταβολή ή καταστροφή. Οι εργαζόμενοί μας που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα είναι συγκεκριμένοι και η πρόσβαση προσώπων χωρίς εξουσιοδότηση στα προσωπικά σας δεδομένα απαγορεύεται. Οι συνεργάτες μας που μας υποστηρίζουν στη λειτουργία αυτού του διαδικτυακού τόπου επίσης συμμορφώνονται με τις διατάξεις των ως άνω νόμων και κανονισμών.
Διατηρείτε το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του Ν. 2472/1997 και επίσης διατηρείτε, μετά από αίτημά σας, δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας ή αντίταξης στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, και καταγγελίας σε εποπτική αρχή σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.
Να σημειωθεί ότι η «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΔΕΝ διατηρεί στοιχεία πιστωτικής κάρτας των χρηστών. Οι πληρωμές με πιστωτική κάρτα γίνονται στο περιβάλλον της Τράπεζας Πειραιώς και είναι απολύτως ασφαλείς.
Για οποιαδήποτε απορία ή πρόταση ή δήλωση που σχετίζεται με τα παραπάνω θέματα παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση της «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΣ Α.Β.Ε.Ε.».


ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Η «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από εσάς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων χρησιμοποιούμε το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL-128bit. Το σύστημα έχει πιστοποιηθεί από την εταιρία Comodo, η οποία ειδικεύεται σε θέματα ασφαλείας συναλλαγών. Σε όποιο σημείο του site εισάγεται προσωπικά δεδομένα (password, διεύθυνση, τηλέφωνα κτλ.) υπάρχει κρυπτογράφηση SSL-128bit. Κατά την παραγγελία και εφόσον έχετε συνδεθεί με το username και τον προσωπικό σας κωδικό στο ηλεκτρονικό κατάστημα της «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» , όλη η επικοινωνία ανάμεσα στον υπολογιστή σας και τα συστήματά μας κρυπτογραφείται με χρήση κλειδιού 128bits.
Εάν δεν υπάρξει καμία δραστηριότητα για 20 λεπτά γίνεται αυτόματη αποσύνδεση από το χώρο των μελών του ηλεκτρονικού καταστήματος της  «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΣ Α.Β.Ε.Ε.».
Τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρείτε κατά την εγγραφή σας και τη δημιουργία λογαριασμού στον διαδικτυακό τόπο της «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» δεσμεύεστε ότι είναι αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη. Επίσης δεσμεύεστε ότι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώνετε είναι αληθινή και υπό τον πλήρη και αποκλειστικό έλεγχό σας. Η «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία του χρήστη από τυχόν πρόσβαση τρίτων στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο.
Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας, είναι αυστηρά προσωπικοί για κάθε χρήστη και δεν πρέπει να γνωστοποιούνται σε οποιονδήποτε τρίτο. Εσείς είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με αυτούς και υποχρεούστε να ειδοποιείτε άμεσα την «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση που ενδεχομένως διενεργείται με αυτούς. Τα στοιχεία αυτά δεν γνωστοποιούνται από την «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» σε τρίτους. Η «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει για τους χρήστες από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση των κωδικών τους από τρίτους.

NEWSLETTERS
Αν επιθυμείτε  την αποστολή ενημερώσεων για νέα προϊόντα, έχετε τη δυνατότητα να το ζητήσετε τσεκάροντας την αντίστοιχη επιλογή και δηλώνοντας το e-mail στο οποίο επιθυμείτε να αποστέλλονται οι ενημερώσεις αυτές. Επίσης, μπορείτε οποτεδήποτε το θελήσετε να δηλώσετε ότι δεν επιθυμείτε πλέον την ενημέρωση αυτή, στέλνοντάς μας e-mail στο [email protected].

COOKIES
Τα  cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον browser που χρησιμοποιείτε βοηθώντας την αποτελεσματικότερη λειτουργία του site μας. Τα Cookies σε καμία περίπτωση δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Υπάρχουν 4 διαφορετικοί τύποι cookies: cookies λειτουργικότητας που επιτρέπουν την εκτέλεση βασικών λειτουργιών του site, cookies προτιμήσεων τα οποία «απομνημονεύουν» τις προτιμήσεις σας κατά την περιήγηση σας στο site μας, ώστε να μπορούμε να σας προτείνουμε τα κατάλληλα προϊόντα με βάση τις ανάγκες σας, cookies διαφήμισης με τα οποία επιδιώκουμε να σας δείξουμε διαφημίσεις σχετικές με τα ενδιαφέροντά σας, cookies analytics τα οποία μας δίνουν τη δυνατότητα να αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα των διάφορων λειτουργιών του site μας, έτσι ώστε να βελτιώνουμε συνεχώς την εμπειρία που σας προσφέρουμε. Η περιήγησή σας στο alfakatsifa.gr συνεπάγεται ότι παρέχετε την συναίνεσή σας στη χρήση cookies. 


ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Η «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» ευθύνεται ως πωλητής για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων σύμφωνα με τα άρθρα 534 επ. του Αστικού Κώδικα.
Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε και να ζητήσετε την αντικατάσταση τους σε κάθε περίπτωση κατά την οποία με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» σας παραδόθηκαν προϊόντα άλλα ή ουσιωδώς διαφορετικά από αυτά που παραγγείλατε. Σε αυτήν την περίπτωση οφείλετε να επικοινωνήσετε με την «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» μέσω e-mail, την ίδια ημέρα ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την παραλαβή των προϊόντων και να ζητήσετε την επιστροφή τους την και την αντικατάστασή τους. Τα προϊόντα πρέπει να επιστραφούν σε άριστη κατάσταση, με άθικτες τις συσκευασίες τους και χωρίς φθορές. Δεν χρεώνεστε με τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων.
Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε και να ζητήσετε την αντικατάστασή τους ή την επιστροφή του τιμήματος που καταβάλατε, σε κάθε περίπτωση κατά την οποία παραλάβατε ελαττωματικό προϊόν (π.χ. κατεστραμμένο κατά τη μεταφορά). Σε αυτήν την περίπτωση οφείλετε να επικοινωνήσετε με την «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» μέσω e-mail, την ίδια ημέρα ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την παραλαβή των προϊόντων και να ζητήσετε την επιστροφή τους την και την αντικατάστασή τους ή την επιστροφή του τιμήματος που καταβάλατε. Τα προϊόντα πρέπει να επιστραφούν στην κατάσταση που παραλήφθηκαν. Δεν χρεώνεστε με τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων.

ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
Δικαιούστε να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση εντός 14 ημερολογιακών ημερών χωρίς να δώσετε οποιαδήποτε εξήγηση. Δεν έχετε το δικαίωμα υπαναχώρησης για προϊόντα που έχουν χρησιμοποιηθεί ή ανοιχτεί ή αποσφραγιστεί.
Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 14 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ημέρας που εσείς αποκτήσατε ή ένας τρίτος διάφορος του μεταφορέα και υποδειχθείς από εσάς απέκτησε τη φυσική κατοχή των αγαθών. Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, οφείλετε να μας  ενημερώσετε για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση με μια ξεκάθαρη δήλωση (π.χ. επιστολή που θα σταλεί με ταχυδρομείο, ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Ηλεκτρονικά στο email: [email protected] Ταχυδρομικά: «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» 7ο χλμ Λάρισας-Φαλάνης ΤΚ 40011 Φαλάνη Λάρισας). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συνημμένο υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης, χωρίς τούτο να είναι υποχρεωτικό. Μπορείτε επίσης από την ιστοσελίδα μας www.alfakatsifa.gr να συμπληρώσετε και να υποβάλετε ηλεκτρονικώς στο e-mail μας το υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης ή οποιαδήποτε άλλη ξεκάθαρη δήλωση. Εάν χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα, θα σας διαβιβάσουμε χωρίς καθυστέρηση πάνω σε σταθερό μέσο (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) επιβεβαίωση λήψης της υπαναχώρησής σας. Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης, είναι αρκετό να στείλετε τη δήλωσή σας περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησής σας πριν λήξει η προθεσμία υπαναχώρησης. Εάν υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση, θα σας επιστρέψουμε όλα τα χρήματα που λάβαμε από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (εξαιρουμένων των συμπληρωματικών εξόδων που οφείλονται στη δική σας επιλογή να χρησιμοποιηθεί τρόπος παράδοσης άλλος από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που εμείς προσφέρουμε), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που θα πληροφορηθούμε την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση. Θα εκτελέσουμε την ανωτέρω επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που εσείς χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός κι αν εσείς έχετε συμφωνήσει ρητώς για κάτι διαφορετικό· σε κάθε περίπτωση, δεν θα σας χρεωθούν έξοδα για τέτοια επιστροφή χρημάτων. Δικαιούμαστε να καθυστερήσουμε την επιστροφή χρημάτων μέχρις ότου λάβουμε πίσω τα αγαθά ή μέχρις ότου εσείς παράσχετε αποδείξεις ότι στείλατε πίσω τα αγαθά, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο. Εσείς οφείλετε να στείλετε πίσω τα αγαθά ή να τα παραδώσετε σε εμάς, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που μας δηλώσατε ότι υπαναχωρείτε από την παρούσα σύμβαση. Η προθεσμία θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εάν στείλετε πίσω τα αγαθά πριν από τη λήξη της περιόδου των 14 ημερών. Εσείς θα επιβαρυνθείτε με την άμεση δαπάνη επιστροφής των αγαθών. Εσείς φέρετε ευθύνη μόνο για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των αγαθών προκύψει από χειρισμό που δεν ήταν απαραίτητος για να προσδιορίσετε τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των αγαθών.

Υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης (συμπληρώστε και επιστρέψτε το παρόν έντυπο μόνο εάν επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση) –
Προς «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» 7ο χλμ Λάρισας-Φαλάνης ΤΚ 40011
Φαλάνη Λάρισας, email: [email protected]
− Γνωστοποιώ/Γνωστοποιούμε (*) με την παρούσα ότι υπαναχωρώ/υπαναχωρούμε (*) από τη σύμβασή μου/μας (*) πώλησης των ακόλουθων αγαθών (*)/παροχής της ακόλουθης υπηρεσίας (*) − Που παραγγέλθηκε(−αν) στις (*)/που παρελήφθη(−σαν) στις (*) − Όνομα καταναλωτή(−ών) − Διεύθυνση καταναλωτή(−ών) − Υπογραφή καταναλωτή(−ών) (μόνο εάν το παρόν έντυπο κοινοποιηθεί σε χαρτί) − Ημερομηνία −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
(*) Διαγράφεται η περιττή ένδειξη.

Κατεβάστε το έντυπο απο εδώ

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Ακύρωση της παραγγελίας χωρίς δική σας επιβάρυνση, δύναται να γίνει στις παρακάτω περιπτώσεις :
Πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία, κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της παραγγελίας μπορείτε να αφαιρέσετε προϊόντα από το καλάθι σας πατώντας το εικονίδιο με το Χ.
Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία αλλά δεν έχει αποσταλεί ακόμα το προϊόν, μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με την «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες και ένας συνεργάτης μας θα αναλάβει την ακύρωσή της παραγγελίας σας.
Μετά την αποστολή του προϊόντος, δεν είναι δυνατόν να ακυρώσετε την παραγγελία σας.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας δεν μπορούν να γίνουν αλλαγές. Αν επιθυμείτε κάτι τέτοιο, θα πρέπει να ακυρώσετε την παραγγελία σας, αν αυτή δεν έχει αποσταλεί ακόμα, και να παραγγείλετε εκ νέου τα προϊόντα που θέλετε.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
Στοχεύουμε να σας παρέχουμε εξαιρετικές υπηρεσίες. Παρόλα αυτά, εάν έχετε οποιαδήποτε σχόλια ή ζητήματα επικοινωνήστε μαζί μας:

Ηλεκτρονικά:
Μέσω της φόρμας επικοινωνίας στο www.alfakatsifa.gr ή στο email: [email protected]

Τηλεφωνικά:
2410 941941, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

Ταχυδρομικά:
«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΣ Α.Β.Ε.Ε.»
7ο χλμ Λάρισας-Φαλάνης ΤΚ 40011
Φαλάνη Λάρισας